Font Size:

SUMMER 2024

 

6 WEEK 1 (SUMMER 1)

CLASS START TIME

EXAM DATE

All MW classes at regular time

All MTWTH classes at regular time

 

MONDAY, JULY 1, 2024

 

All TTH classes at regular time

 

THURSDAY, JUNE 27, 2024

 

10 WEEK COSMETOLOGY

CLASS START TIME

EXAM DATE

All MW classes at regular time

All MTWTH classes at regular time

 

WEDNESDAY, JULY 31, 2024

 

All TTH classes at regular time

 

THURSDAY, AUGUST 1, 2024

 

NURSING TRANSITION

CLASS START TIME

EXAM DATE

All MW classes at regular time

All MTWTH classes at regular time

 

WEDNESDAY, JULY 31, 2024

 

All TTH classes at regular time

 

THURSDAY, AUGUST 1, 2024

 

 

 

 

 

6 WEEK 2 (SUMMER 2)   12 WEEK (ALL SUMMER)   14 WEEK (TDCJ)

CLASS START TIME

EXAM DATE

All MW classes at regular time

All MTWTH classes at regular time

 

MONDAY, AUGUST 12, 2024

 

All TTH classes at regular time

 

TUESDAY, AUGUST 13, 2024

 

 

 

 

 

FALL & WINTERMESTER 2024

 

16 WEEK

 

CLASS START TIME

EXAM DATE

9:25 a.m.  MW

WEDNESDAY, DEC. 4, 2024

12:15 p.m.  MW

 

12:53 p.m.  MW

 

3:05 p.m.  MW

 

3:20 p.m. & 4:20 p.m.  W

 

5:40 p.m. MW

 

6:00 p.m. & 7:00 p.m.  W

 

 

 

 9:25 a.m.  TTH

THURSDAY, DEC. 5, 2024

12:15 p.m.  TTH

 

12:53 p.m.  TTH

 

3:05 p.m.  TTH

 

3:20 p.m. & 4:20 p.m.  TH

 

5:40 p.m. TTH

 

6:00 p.m. & 7:00 p.m.  TH

 

 

 

 8:00 a.m.  F

FRIDAY, DEC. 6, 2024

10:50 a.m.  F

 

1:45 p.m. F (FRIDAY ONLY)

 

 

 

 8:00 a.m.  MW

MONDAY, DEC. 9, 2024

10:50 a.m.  MW

 

1:40 p.m.  MW

 

3:20 p.m. & 4:20 p.m.  M

 

6:00 p.m. & 7:00 p.m.  M

 

 

 

 8:00 a.m.  TTH

TUESDAY, DEC. 10, 2024

10:50 a.m.  TTH

 

1:40 p.m.  TTH

 

3:20 p.m. & 4:20 p.m.  T

 

6:00 p.m. & 7:00 p.m. T

 

 

 

 

 

 

 

8 WEEK 1

OCT. 14 – OCT. 15, 2024

 

 

 

 

8 WEEK 2

DEC. 9 – DEC. 10, 2024

 

 

 

 

WINTERMESTER

JAN. 8 – JAN. 9, 2025